مقالات

مشخصات پست کمپکت

تجهیزات پست کمپکت

تجهیزات پست کمپکت شامل:

فونداسيون، اسكلت فلزی، پوشش بدنه و درب ها، پوشش كف، پوشش

سقف و تجهيزات الكتريكی مورد نياز شامل يک دستگاه تابلو سه سلولی، يک دستگاه تابلو

فشار ضعيف و يک دستگاه تراسفورماتور و ساير تجهيزات جانبی همچون:

لوازم اندازه گیری: لوازم اندازه گيری شامل تجهیزاتی چون  كنتور، ترانسفورماتورهای جريان، فيوزها و ساير ملحقات مربوط و يا دستگاه های سنجش ثبت پارامترهای الكتريكي رفتار بار مي باشد.

کابل: كابل های فشار متوسط كه برای ورود و خروج از تابلوهای فشار متوسط و تک رشته ای مورد استفاده قرار می گيرد.

باسداکت: کانال پیش ساخته ای است که بذنه آن تمام فلزی است و شمش های مسی با عایق مناسب را در درون خود جای میدهد.

سیستم زمین بست: از سیم مسی در داخل دیوار های بتنی به عنوان سیم هم بندی و قابل مشاهده در ارتفاعی مناسب برای ارتباط بین تجهیزات الکتریکی نصب می شود و به زمین پست اتصال می شود.

سیستم حفاظت الکتریکی : در سيستم های الكتريكی لازم است كه در صورت بروز خطا در سيستم الكتريكی، در حداقل زمان ممكن تجهيز و يا قسمت از کار افتاده شبكه قطع شود تا خساراتی بر سيستم وارد نگردد.

اینتر لاک : به دلايل ايمنی که در كار وجود دارد و هم چنین سهولت بهره برداری، بين قطعات مختلف تابلو اينترلاک نصب می گردد.

تهویه پست : برا تهویه هوای گرم ناشی از سیم پیچ ها و هسته تراسفورماتور است.

روغني با منبع انبساط روغن و بدون رادياتورهاي جدا شونده از بدن، و روغني بدون منبع انبساط

تابلو فشار ضعيف : در پست كمپكت يك دستگاه تابلو فشارضعيف مناسب جهت بهره برداری از ترانسفورماتور استفاده می شود.

تابلو فشار متوسط : در پست كمپكت يک دستگاه تابلوی سه سلولی فشار متوسط به عنوان ورودی- خروجي و ارتباط به ترانسفورماتور قابل استفاده می باشد.

طراحی پست کمپکت

در ساخت پست های کمپکت از ترانسفورماتور، تابلو های فشار متوسط و ضعیف استفاده می شود که هر کدام از این تجهیزات جداگانه دارای تایید های لازم از مراکز معتبر می باشند. بر اساس موقعیت نصب و طرح الکتریکی مورد درخواست پست کمپکت طراحی شده که از نظر طراحی و ساخت باهم متفاوت می باشند.

طراحی این پست های کمپکت به گونه ای است که با توجه به کاربردشان دارای ابعاد کوچکی هستند. بدنه اين پست ها از ورق هاي گالوانيزه است وبه دلیل اینکه شاستی اين پست ها از ناوداني ساخته شده و آبكاری نیز مي گردد ، از اين لحاظ دارای استحكام زيادی می باشد. طراحی سقف و بدنه پست به گونه ای می باشد كه فرايند گرما زدايي و گردش هوا به صورت طبيعي انجام گردد.

سقف به صورت دو جداره طراحي شده است كه در آن قسمت شيب دار با سقف داخلي که باعث می شود كه گرمایی حاصل از منابع بيرونی تاثير كمتری برتجهيزات و محيط داخلی بگذارد . می بایست به گونه ای طراحی گردد که مانع ورود سیلاب ها به داخل پست گردد و به طور معمول بیست سانت بالاتر از سطح در نظر گرفته می شود. در جهت حفظ پست کمپکت در برابر زلزله ، لازم است که از بولت های گالوانیزه با مقاومت مناسب استفاده شود و به خوبی بدنه ایزوله گردد.

نصب پست کمپکت

طراحی اتاقک پیش ساخته می بایست به گونه ای باشد که به توان آن را به سادگی با پیچ و مهره به زمین متصل کرده و آن را در فوندانسیون نصب نمود. در هنگام نصب نکته مهمی که در فوندانسیون باید مد نظر داشت این است که هنگام محاسبه و طراحی آن، یک سری نکان باید مورد توجه قرار بگیرد:

هنگام ﻧﺼﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ دﻗﺖ رﻋﺎﻳﺖ شود. هنگام ﻧﺼﺐ ﺣﺪاﻗﻞ درب ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺒﺮ عمومی ﺑﺎﺷﺪ. به منظور اﺟﺘﻨﺎب از مشکلات ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮد و ﺧﺎک ، یخ زدﮔﻲ و ﻳﺎ بارﻧﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ باز ﻛـﺮدن و ﺑﺴﺘﻦ درب ﻫﺎ را ﺑﺎ مشکل ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻳ توانایی ﺗﺤﻤﻞ وزن پست را داشته باشد. کابل های تابلو ها نباید در تماس با لبه های تیز باشد. برای جلوگیری از از جمع نشدن آب در مقابل پست. باید پست از زمین حدود 30 سانتی متر بالاتر باشد. ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻣﻴﻦ  ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ اﻳﺠﺎد ﺷـﻮد. در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﺷـﺒﻜﻪ ﻓﺸـﺎر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑـﻪ ﻃـﻮل 1  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از دو ﻃﺮف ﭘﺴﺖ دارای ﻛﺎﺑﻞ زﻣﻴنی ﺑﺎ زره  ﻓﻠﺰی زﻣﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﭼـﺎه زﻣـﻴﻦ و ﻧـﻮل ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻳﻜﺴﺎن اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد.

مقدار مقاومت چاه زمین و نول باید کمتر از 2 اهم باشد. تمام ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﺗﺼﺎﻻت ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت باید در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺑﻪ ﻣﺤـﻞ ﻧﺼـﺐ اﻧﺘﻘـﺎل ﻳﺎﺑد، در ﻏﻴﺮﺻﻮرت ﺗﺴﺖ های روﺗﻴﻦ باید در محل نصب پست انجام گیرد. .همچنین وجود یک چاهک در کف فوندانسیون می تواند مجرایی برای خروج آب های نفوذی باشد.

درجه حفاظت پست کمپکت

مشخصات پست کمپکت: پست‌های کمپکت دارای قفل های مخفی و پنهان هستند، همچنین در جلوی درب آن ها دارای حلقه هایی هستند که امکان قفل آویزی را به ما می‌دهد. معمولا پست های کمپکت دارای کپسول های اطفاء حریق هستند. و از حفاظت بالایی برخورد دار هستند. از مزیت های این پست این است که نیازی به حفاظت شدید ندارند.

درجه حفاظت پست های ip23 و درجه حفاظت تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف ip42 می باشد. درجه ای از حفاظت که به وسیله بدنه پست، در برابر تماس با قسمت های خطرناک، نفوذ در برابر اجسام جامد خارجی و همچنین نفوذ در برابر آب فراهم شده و از طریق تست تعیین می گردد.

تهویه پست کمپکت

مشخصات پست کمپکت: در داخل پست کمپکت به دلیل استفاده از ترانسفورماتور و سیم پیچ ها، گرمایی تولید میشود که افزایش این حرارت و گرما، باعث ایجاد اختلال در عملکرد کلیه تجهیزات داخل پست می شود و باعث کاهش طول عمر ترانسفورماتور می شود. به همین دلیل، ایجاد تهویه در پست می تواند باعث گردش هوای طبیعی در فضا و یا با نصب سیستم تهویه باعث کاهش گرمای حاصله شود.

ابعاد پست کمپکت

مشخصات پست کمپکت: نسبت به پست‌های زمینی ابعاد کوچکتری دارد و حجم فضای که اشغال می‌کند کمتر است. همچنین ضریب امنیتی ساختار و استراکچر پست کمپکت پیش ساخته بالا است و از دوام و پایداری بیشتری بهره‌مند است پست کامپکت با هرگونه شرایط محیطی از لحاظ مکانیکی و تبادل حرارتی سازگار است و از هدر شدن انرژی جلوگیری میکند.

همچنین از نظر شکل ظاهری آراسته است و با محیط اطرافش تناسب خوبی خواهد داشت. استفاده از ورق دو و نیم میلیمتر در ساخت بدنه  و معمولا سقف پست‌ها را به گونه ای طراحی میکنند که شیب دار باشد.معمولا در ابعاد طول: 3500 میلیمتر، عرض: 3000 میلیمتر، بلندی: 2400 میلیمتر و طول: 5400 میلیمتر، عرض: 2400 میلیمتر، بلندی: 2440 میلیمتر است.

نقش ترانسفورماتور در پست کمپکت

یکی از قسمت هایی که در این پست به کار گرفته می شود و در جهت تامین نیروی برق ضروری می باشد ، استفاده از ترانسفورماتورهای مناسب می باشد. از اصلی ترین وظایف ترانسفورماتور کمپکت زمين ايجاد نقطه نوترال برای اتصال مثلث ترانسفورماتورهای اصلی می باشد و براي تشخيص اتصال كوتاه تك فاز در حالت اتصال مثلث به كار مي رود.

ترانسفورماتورهای کمپکت در واقع ترکيب يک ترانسفورماتور زمين با يک ترانسفورماتور تغذيه داخلی می باشد. فازهاي اين ترانسفورماتورها به صورت زيگزاگ متصل شده و دارای سيم پيچ كمكی براي تغذيه داخلی پست می باشد،. مهم ترين عواملی كه بايد در طراحی اين ترانسفورماتورها در نظر گرفت زمان تحمل اتصال كوتاه و امپدانس توالي صفر می باشد. در اين صورت ترانسفورماتور دارای اتصال ZNyn خواهد بود.

3 دیدگاه در “مشخصات پست کمپکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *